Dokumentacioni bazë për të gjithë anëtarët e Bibliotekave të Lagjeve është:

1. Vërtetim banor i Njësisë Administrative
2. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës personale
3. Foto personale

Për fëmijët mbi 10 vjeç:

1. Vërtetim banor i Njësisë Administrative
2. Certifikatë ose fotokopje e pasaportës personale
3 .Foto personale

Për femijët nën moshën 10 vjeç:

1. Vertetim banor i Njësisë Administrative
2. Certifikatë ose fotokopje e pasaportës personale
3. Fotokopje e kartës së identitetit të njërit prej prinderve
4. Foto personale

Për studentët:

1. Fotokopje e kartës së studentit
2. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës personale
3. Foto personale
4. Adresën e banimit në të cilën është akomoduar

Kreu (Foto)

Librat janë miku më i qetë dhe më i qëndrueshëm. Ata janë këshilltarët më të mençur, gjithmonë të pranishëm. Dhe janë mësuesit më të duruar.

Charles Eliot